http://bit.ly/1Exnhwb

Društvo mladih lingvista

Društvo mladih lingvista (DML) je udruženje osnovano sa ciljem nau?no-istraživa?kog rada, dodatne edukacije i stru?nog usavršavanja gra?ana, a pre svega studenata u oblasti lingvistike ali i drugih srodnih nauka Minecraft Badwars. Teži popularizaciji lingvistike, unapre?ivanju jezi?ke kulture, pismenosti i svesti o jeziku.

Društvo je nastalo 2013 파이널컷 프로 다운로드. godine sa ciljem da pre svega studenti lingvistike i filologije, a zatim i svi zainteresovani za jezik, me?usobno razmenjuju ideje, stavove i razmišljanja ali i da se podstaknu na nau?na istraživanja iz raznih disciplina 퍼즐앤드래곤 데이터 다운로드. Da bi se to postiglo, DML održava  seminare i predavanja na razne teme koje u mnogome mogu koristiti studentima.

Predavanja su otvorena za sve zainteresovane Power Rangers Miracle Force. Ko god želi da se informiše o aktuelnim problemima iz sveta lingvistike i filologije može posetiti neko od predavanja koja se održavaju svake srede u Nau?nom klubu Centra za promociju nauke icloud drive Windows download. Kako re?i menjaju zna?enje – o nekim uzrocima semanti?ke promene ili Kako napisati i prezentovati nau?ni rad? samo su neke od tema obra?enih na radionicama i predavanjima Trello Windows Download. Predava?i su profesori pre svega sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ali i sa Univerziteta u Nišu, Kragujevcu i dr.

Seminari i obuke se održavaju samo za ?lanove, gde oni mogu ste?i nova znanja iz oblasti nau?ne metodologije i opšte lingvistike, tj s3 버킷 다운로드. kako napisati nau?ni i stru?ni rad, kako sprovesti nau?no istraživanje, kako pretraživati informacije i dr. Dakle, sve ono što se od nas kao akademskih gra?ana zahteva, a što nemamo priliku da nau?imo u okviru studija 운인 텍본 다운로드. Udruženje ima na?elnu podršku velikana srpske lingvistike, dr Ranka Bugarskog, što samo potvr?uje ozbiljnost i kvalitet rada ovog udruženja.

DML je pokrenulo nau?no-stru?ni ?asopis Lingvist  sa namerom da se u njemu objavljuju nau?ni i stru?ni radovi mladih jezi?kih stru?njaka headset icon. Radove može pisati ko god želi, važno je da budu originalni i da se bave jezikom iz lingvisti?ke perspektive ili perspektive drugih nauka, a radove pre objavljivanja pregledaju stru?njaci iz pomenutih oblasti 무라카미 하루키 다운로드.

?lan Društva može postati svako ko prihvati ciljeve Društva i Statut i plati ?lanarinu od 1000 dinara koja važi godinu dana od trenutka uplate. ?lan nema nikakve posebne obaveze i zaduženja ali dobija mnoge povlastice: pored ve? pomenutih seminara za ?lanove, dostupna im je i biblioteka koja je donacija Balkanološkog instituta, kao i rubrika Kuda ove nedelje?, gde se mogu informisati o svim predavanjima iz oblasti lingvistike, filologije, psihologije i drugih srodnih nauka. Tako?e, ?lanovi imaju pristup mejling listi za informacije o stipendijama i konferencijama, podršku DML u samostalnim istraživanjima i projektima i mogu?nost da pišu ?lanke za sajt Društva.

Za više informacija možete posetiti sajt ili facebook stranicu Društva.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *