AIESEC

AIESEC (Association internationale des étudiants en sciences économiques et comerciales) je svetska organizacija vo?ena od strane studenata prisutna u 124 zemlje koja svojim ?lanovima pruža mogu?nost li?nog i profesionalnog razvoja kao i sticanja prakti?nog znanja i iskustva.

Studenti razvijaju svoje liderske sposobnosti i timski duh kroz rad na društveno odgovornim projektima, u?eš?em na konferencijama, odlaskom na internacionalne razmene, stru?ne prakse i raznim vrstama volontiranja u okviru marketinga, prodaje i mnogim drugim aktivnostima.

Pored Nacionalne AIESEC kancelarije, u Srbiji ih postoji još osam, od kojih se ?etiri nalaze u Beogradu: Kancelarija na Univerzitetu Singidunum, Kancelarija na Beogradskoj bankarskoj akademiji, Kancelarija Ekonomskog fakulteta i Kancelarija FON-a (Fakulteta organizacionih nauka), dok se po jedna nalazi u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu i Valjevu Emergency Education Winx. Samim ?lanstvom u AIESEC-u Srbije omogu?eno vam je da se prijavite za neku od AIESEC kancelarija širom sveta, da budu njen deo nekoliko meseci i pomognu u razvoju kancelarija u drugim zemljama.

Odabir kancelarije zavisi od li?nog izbora (nije uslovljeno poha?anjem odre?enog fakulteta) kao i prelazak iz jedne u drugu kancelariju jer postoje razlike u projektima koji se sprovode dok su prakse identi?ne. Trenutni projekti koji se organizuju su:

  • Pokreni svoju budu?nost sa idejom da srednjoškolcima i u?enicima sedmog i osmog  razreda osnovnih škola podigne svest o neformalnom obrazovanju i podstakne ih da ulažu u sebe i šire svoja znanja i vidike 픽미업 다운로드.
  • International Kindergarten ima za cilj upoznavanje dece sa multikulturalizmom, razvijanje socijalne odgovornosti i zajedni?ke tolerancije uz sticanje raznih socijalnih veština.
  • NGO for Change jeste razvijanje internih procesa NVO sektora i dostizanje finansijske održivosti organizacija, u cilju pove?anja pozitivnog uticaja na društvo.
  • Social Care ima za cilj zdravlje i socijalnu zaštitu dece, i organizuje se u saradnji sa bolnicama, klinikama i organizacijama koje su uklju?ene u rad sa odre?enim socijalno ugroženim grupama Microsoft Office trial.
  • OpenIT v8.0 ima za cilj da studentima pruži besplatne edukacije na temu “Važnost tehnološkog preduzetništva za razvoj našeg društva” i da ih pripremi za odlazak na stru?nu praksu u inostranstvu.
  • DoIT u cilju da omogu?i studentima i diplomcima da napreduju i steknu prakti?no iskustvo u oblasti informacionih tehnologija, rade?i prvo u nekim od priznatih doma?ih kompanija ove sfere, a onda i u inostranim kompanijama.
  • Konsultantska ku?a je projekat AIESEC kancelarije na Ekonomskom fakultetu koji ?e studentima pružiti priliku da se oprobaju u rešavanju izazova I prevazilaženju rizika sa kojima se susre?u mala i srednja preduze?a u oblasti marketinga, menadžmenta i odnosa sa javnoš?u mendeley.
  • Career Days je centralni doga?aj u oblasti razvoja karijere mladih. Cilj ovog projekta je da u saradnji sa kompanijama koje su okrenute ka budu?nosti, pruže šansu mladim i ambicioznim ljudima da se zaposle ili prona?u adekvatnu praksu i na?ine prve korake ka svojoj uspešnoj poslovnoj karijeri.

Svake godine održavaju se konferencije na kojima mogu u?estvovati svi aktivni ?lanovi AIESEC-a., kao i oni koji su nekada bili ?lanovi organizacije 나이브스 아웃 자막 다운로드. Primer jedne ovakve manifestacije je konferencija u Kladovu koja traje pet dana i na kojoj prisustvuju ljudi iz raznih kompanija koji prisutnim studentima drže prezentacije i radionice u kojima im pokazuju kakvi su to problemi koji se svakodnevno dešavaju u njihovim kompanijama i daju studentima priliku da se pokažu u rešavanju istih, nakon kojih je mogu? slobodan razgovor, a doživljaj upotpunjuju žurke koje se organizuju svako ve?e.

Prakse koje se organizuju su podeljene na volonterske i stru?ne.

Global Citizen

http://globalcitizen.rs/

Global Citizen je internacionalni program volontiranja, namenjen mladim ljudima koji žele da rade na li?nom usavršavanju, da otkriju nove kulture i šire svoju 배치 파일 다운로드. Ova praksa traje od šest do osam nedelja (preporu?ljiva je za brucoše jer imaju na raspolaganju najduži raspust) i zahteva upla?ivanje kotizacije u iznosu od devet hiljada dinara. Od tog iznosa je pla?en smeštaj u domu ili u nekoj porodici dok je u nekim slu?ajevima obezbe?ena i hrana, a put finansira sâm student

Global Talents
http://aiesec.org.rs/global-talents/

Global Talents je globalni program praksi koji pruža studentima i diplomcima priliku za multikulturalno profesionalno iskustvo, rad u svojoj struci i primenu znanja ste?enog na fakultetu. Ova stru?na praksa je pla?ena, plata je obi?no jedna i po prose?na plata u zemlji u kojoj ste na praksi, i preporu?uje se apsolventima jer traje od tri do osamnaest meseci 뮤 레전드 다운로드. I za ovu praksu potrebno je uplatiti kotizaciju, u ovom slu?aju u iznosu od dvadeset hiljada dinara (pola iznosa upla?uje se uz prijavu za praksu, a druga polovina nakon pronalaženja odgovaraju?e prakse). U maju mesecu otvaraju se prakse u raznim zemljama o kojih su za hispaniste najzanimljivije Kolumbija (otvoreno je 100 mesta za edukatore), Peru i ?ile. Svi studenti mogu konkurisati za ovaj vid prakse, nevezano da li su ?lanovi AIESEC-a ili ne..

Što se ti?e samog ulaska u ovu organizaciju, to je mogu?e u?initi na kraju njihovog mandata i to dva puta godišnje: u maju i oktobru No one mp3 download. Prvo se sprovodi prezentacija „Upoznaj AIESEC” na kojoj sledi uvodna pri?a o samoj organizaciji, a nakon toga edukacija koja traje jedan ili dva dana vikenda i predstavlja neku vrstu simulacije svih ponu?enih aktivnosti posle koje sledi test koji služi da bi se uvidela snalažljivost u timu i komunikativnost. Dolazi do raspore?ivanja u manje grupe koje obi?no predvode team lideri (vo?e timova) i sprovode neke aktivnosti da bi uvideli sposobnosti prijavljenih studenata, a ceo ovaj proces traje oko nedelju dana.

Prva pozicija na koju dospeva student ?lanstvom u ovoj organizaciji je teamster odnosno ?lan tima, nakon šest meseci može (ali i ne mora) da se kandiduje za team lidera, to jest za vo?u tima, zatim za mesto u izvršnom odboru i onda za predsednika kancelarije – ne mora se poštovati ovaj redosled, ali potrebno je svakako neko iskustvo za više funkcije u organizaciji Grammy Awards 2019. Student može biti vo?a tima dva puta, dok se za predsednika kancelarije može kandidovati koliko god puta želi. Ako ima želju dalje da napreduje, ?lan može u?i u Nacionalnu kancelariju, a nakon toga i u Internacionalnu i Evropsku.

Vreme angažovanja zavisi od funkcije – jednom nedeljno sprovodi se sastanak sa timom, nekada se dešava da se mora barem dva-tri puta nedeljno volontirati, a na svake dve nedelje je skup svih ?lanova te kancelarije na kojoj prisustvo nije obavezno, ali upotpunjuje doživljaj organizacije.

Sva ova druga?ija znanja dostupna su u ovoj organizaciji koja se mogu kasnije upisati u CV-u i time doprineti pronalaženju boljeg posla 무료 캐롤 다운로드. Detaljnije informacije možete saznati na njihovom sajtu ili fejsbuk stranici, a ako imate neka pitanja možeze im se obratiti na zvani?an mejl Nacionalne kancelarije.

2 thoughts on “AIESEC

  1. Pingback: Praksa u edukativnom sektoru opštine Bogota u Kolumbiji | ¿Qué pasa?

  2. Pingback: Praksa za predavača španskog jezika u Maroku | ¿Qué pasa?

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *