AIESEC

AIESEC (Association internationale des étudiants en sciences économiques et comerciales) je svetska organizacija vo?ena od strane studenata prisutna u 124 zemlje koja svojim ?lanovima pruža mogu?nost li?nog i profesionalnog razvoja kao i sticanja prakti?nog znanja i iskustva.

Studenti razvijaju svoje liderske sposobnosti i timski duh kroz rad na društveno odgovornim projektima, u?eš?em na konferencijama, odlaskom na internacionalne razmene, stru?ne prakse i raznim vrstama volontiranja u okviru marketinga, prodaje i mnogim drugim aktivnostima.

Pored Nacionalne AIESEC kancelarije, u Srbiji ih postoji još osam, od kojih se ?etiri nalaze u Beogradu: Kancelarija na Univerzitetu Singidunum, Kancelarija na Beogradskoj bankarskoj akademiji, Kancelarija Ekonomskog fakulteta i Kancelarija FON-a (Fakulteta organizacionih nauka), dok se po jedna nalazi u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu i Valjevu. Samim ?lanstvom u AIESEC-u Srbije omogu?eno vam je da se prijavite za neku od AIESEC kancelarija širom sveta, da budu njen deo nekoliko meseci i pomognu u razvoju kancelarija u drugim zemljama.

Odabir kancelarije zavisi od li?nog izbora (nije uslovljeno poha?anjem odre?enog fakulteta) kao i prelazak iz jedne u drugu kancelariju jer postoje razlike u projektima koji se sprovode dok su prakse identi?ne. Trenutni projekti koji se organizuju su:

  • Pokreni svoju budu?nost sa idejom da srednjoškolcima i u?enicima sedmog i osmog  razreda osnovnih škola podigne svest o neformalnom obrazovanju i podstakne ih da ulažu u sebe i šire svoja znanja i vidike.
  • International Kindergarten ima za cilj upoznavanje dece sa multikulturalizmom, razvijanje socijalne odgovornosti i zajedni?ke tolerancije uz sticanje raznih socijalnih veština.
  • NGO for Change jeste razvijanje internih procesa NVO sektora i dostizanje finansijske održivosti organizacija, u cilju pove?anja pozitivnog uticaja na društvo.
  • Social Care ima za cilj zdravlje i socijalnu zaštitu dece, i organizuje se u saradnji sa bolnicama, klinikama i organizacijama koje su uklju?ene u rad sa odre?enim socijalno ugroženim grupama.
  • OpenIT v8.0 ima za cilj da studentima pruži besplatne edukacije na temu “Važnost tehnološkog preduzetništva za razvoj našeg društva” i da ih pripremi za odlazak na stru?nu praksu u inostranstvu.
  • DoIT u cilju da omogu?i studentima i diplomcima da napreduju i steknu prakti?no iskustvo u oblasti informacionih tehnologija, rade?i prvo u nekim od priznatih doma?ih kompanija ove sfere, a onda i u inostranim kompanijama.
  • Konsultantska ku?a je projekat AIESEC kancelarije na Ekonomskom fakultetu koji ?e studentima pružiti priliku da se oprobaju u rešavanju izazova I prevazilaženju rizika sa kojima se susre?u mala i srednja preduze?a u oblasti marketinga, menadžmenta i odnosa sa javnoš?u.
  • Career Days je centralni doga?aj u oblasti razvoja karijere mladih. Cilj ovog projekta je da u saradnji sa kompanijama koje su okrenute ka budu?nosti, pruže šansu mladim i ambicioznim ljudima da se zaposle ili prona?u adekvatnu praksu i na?ine prve korake ka svojoj uspešnoj poslovnoj karijeri.

Svake godine održavaju se konferencije na kojima mogu u?estvovati svi aktivni ?lanovi AIESEC-a., kao i oni koji su nekada bili ?lanovi organizacije. Primer jedne ovakve manifestacije je konferencija u Kladovu koja traje pet dana i na kojoj prisustvuju ljudi iz raznih kompanija koji prisutnim studentima drže prezentacije i radionice u kojima im pokazuju kakvi su to problemi koji se svakodnevno dešavaju u njihovim kompanijama i daju studentima priliku da se pokažu u rešavanju istih, nakon kojih je mogu? slobodan razgovor, a doživljaj upotpunjuju žurke koje se organizuju svako ve?e.

Prakse koje se organizuju su podeljene na volonterske i stru?ne.

Global Citizen

http://globalcitizen.rs/

Global Citizen je internacionalni program volontiranja, namenjen mladim ljudima koji žele da rade na li?nom usavršavanju, da otkriju nove kulture i šire svoju. Ova praksa traje od šest do osam nedelja (preporu?ljiva je za brucoše jer imaju na raspolaganju najduži raspust) i zahteva upla?ivanje kotizacije u iznosu od devet hiljada dinara. Od tog iznosa je pla?en smeštaj u domu ili u nekoj porodici dok je u nekim slu?ajevima obezbe?ena i hrana, a put finansira sâm student

Global Talents
http://aiesec.org.rs/global-talents/

Global Talents je globalni program praksi koji pruža studentima i diplomcima priliku za multikulturalno profesionalno iskustvo, rad u svojoj struci i primenu znanja ste?enog na fakultetu. Ova stru?na praksa je pla?ena, plata je obi?no jedna i po prose?na plata u zemlji u kojoj ste na praksi, i preporu?uje se apsolventima jer traje od tri do osamnaest meseci. I za ovu praksu potrebno je uplatiti kotizaciju, u ovom slu?aju u iznosu od dvadeset hiljada dinara (pola iznosa upla?uje se uz prijavu za praksu, a druga polovina nakon pronalaženja odgovaraju?e prakse). U maju mesecu otvaraju se prakse u raznim zemljama o kojih su za hispaniste najzanimljivije Kolumbija (otvoreno je 100 mesta za edukatore), Peru i ?ile. Svi studenti mogu konkurisati za ovaj vid prakse, nevezano da li su ?lanovi AIESEC-a ili ne..

Što se ti?e samog ulaska u ovu organizaciju, to je mogu?e u?initi na kraju njihovog mandata i to dva puta godišnje: u maju i oktobru. Prvo se sprovodi prezentacija „Upoznaj AIESEC” na kojoj sledi uvodna pri?a o samoj organizaciji, a nakon toga edukacija koja traje jedan ili dva dana vikenda i predstavlja neku vrstu simulacije svih ponu?enih aktivnosti posle koje sledi test koji služi da bi se uvidela snalažljivost u timu i komunikativnost. Dolazi do raspore?ivanja u manje grupe koje obi?no predvode team lideri (vo?e timova) i sprovode neke aktivnosti da bi uvideli sposobnosti prijavljenih studenata, a ceo ovaj proces traje oko nedelju dana.

Prva pozicija na koju dospeva student ?lanstvom u ovoj organizaciji je teamster odnosno ?lan tima, nakon šest meseci može (ali i ne mora) da se kandiduje za team lidera, to jest za vo?u tima, zatim za mesto u izvršnom odboru i onda za predsednika kancelarije – ne mora se poštovati ovaj redosled, ali potrebno je svakako neko iskustvo za više funkcije u organizaciji. Student može biti vo?a tima dva puta, dok se za predsednika kancelarije može kandidovati koliko god puta želi. Ako ima želju dalje da napreduje, ?lan može u?i u Nacionalnu kancelariju, a nakon toga i u Internacionalnu i Evropsku.

Vreme angažovanja zavisi od funkcije – jednom nedeljno sprovodi se sastanak sa timom, nekada se dešava da se mora barem dva-tri puta nedeljno volontirati, a na svake dve nedelje je skup svih ?lanova te kancelarije na kojoj prisustvo nije obavezno, ali upotpunjuje doživljaj organizacije.

Sva ova druga?ija znanja dostupna su u ovoj organizaciji koja se mogu kasnije upisati u CV-u i time doprineti pronalaženju boljeg posla. Detaljnije informacije možete saznati na njihovom sajtu ili fejsbuk stranici, a ako imate neka pitanja možeze im se obratiti na zvani?an mejl Nacionalne kancelarije.

2 thoughts on “AIESEC

  1. Pingback: Praksa u edukativnom sektoru opštine Bogota u Kolumbiji | ¿Qué pasa?

  2. Pingback: Praksa za predavača španskog jezika u Maroku | ¿Qué pasa?

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *