AEGEE Beograd

AEGEE (Association des États Généraux des Étudiants de l’Europe) je neprofitna i nepartijska studentska organizacija sa ciljem stvaranja Evrope bez granica, ostvarivanja interkulturne saradnje i pružanja neformalnog obrazovanja studentima.

1395830_712660518763259_342230180_nAEGEE blisko sara?uje sa Erasmus programom tako što pomaže zemlje koje nisu ?lanice Evropske Unije, u okviru projekta Evropa bez granica 가요 mp3 다운로드. Jedna od ideja AEGEE-a je da studenti iz zemalja jugoisto?ne Evrope, koji su u okviru programa Erasmus Mundus, imaju mogu?nost da se prijave na iste univerzitete kao i studenti iz drugih evropskih zemalja. AEGEE je, tako?e, skoro predložio da se u Evropi ukine roming.

U Srbiji postoje AEGEE Beograd, Kragujevac, Niš i Novi Sad mrm 다운로드. Iako su razli?iti lokali, predstavljaju istu organizaciju sa istim ciljevima. Sve antene imaju iste glavne projekte, s tim što lokali prave projekte za sebe. Neki projekti pokrivaju deo ili cele putne troškove. Pretenduje se da gde ima univerzitet, da postoji i antena, ali ne nužno node js server files. Ukoliko je neko ?lan nekog lokala, nije automatski ?lan i drugog. Može se biti ?lan najviše tri antene, ali kada se osoba prijavljuje za neki doga?aj, vodi se na mati?nu antenu.

AEGEE Beograd ima podršku Univerziteta u Beogradu samo formalno, jer ne ulaže u organizaciju, što je druga?ije u odnosu na neke druge evropske antene gde univerzitet pomaže organizaciju c# YouTube download. Isto je i sa Ministarstvom prosvete.

U AEGEE Beograd mogu da se u?lane svi studenti do 30 godina bez obzira na univerzitet, mada postoje ideje da organizacija preraste iz studentske u organizaciju za mlade.

Organizacija može da pruži studentu neformalno obrazovanje jer postoje radionice na razli?ite teme, kao što su odnosi sa javnoš?u, ljudski resursi, prikupljanje sredstava, diplomatija, politika itd 알약 기업용 3.0 다운로드. Postoji takozvana The Academy na kojoj obuke drže profesionalni predava?i i posle ?ijeg poha?anja ?lanovi dobiju sertifikat. Ukoliko radionicu drže stariji ?lanovi organizacije, ne dobija se sertifikat, što ne umanjuje njen zna?aj jer polaznik dobija odre?eno neformalno obrazovanje, koje je neprocenljivo. U kulturnim razmenama se nau?i mnogo o zemljama koje se posete jer na njima postoje radionice o jeziku, kulturi itd. U okviru AEGEE-a Evrope postoje radne grupe koje se bave kulturom, ljudskim pravima, internacionalnom politikom, životnom sredinom, jezikom, sportom, obrazovanjem i borbom za bezvizni režim u Evropi 갤러그 게임 다운로드. Postojanjem ovih grupa omogu?ava se studentu da se uklju?i u sfere koje su njegovo interesovanje i, samim tim, organizuje i u?estvuje u raznim projektima.

1689636_225260574345068_962309593_n

U Beogradu je oformljena radna grupa koja se bavi jezikom i ima projekat koji se zove LanguAEGEE i uskoro se završava fifa 2000 다운로드. Ukoliko neki ?lan želi da se oformi radna grupa ili projekat na neku temu, može da predloži svoje ideje ostalim ?lanovima. Na taj na?in je nastao ?itala?ki klub u okviru AEGEE-a, iako zvani?no ne pripada nekoj odre?enoj radnoj grupi.

Budu?i planovi organizacije su radionice vezane za ljudske resurse, odnose sa javnoš?u i prikupljanje sredstava, kao i motivacioni vikend za nove ?lanove AEGEE-a 축소학원 다운로드.

U okviru AEGEE-a Evrope postoje tri ?asopisa: Golden Times, The AEGEEan i Key to Europe u kojima ?lanovi mogu da se prijave za pozicije autora, lektora ili prevodioca.

su_logo_fbRazmene studenata se prave izme?u dva ili više lokala i mogu da budu zabavnog i ozbiljnijeg karaktera, sa odre?enim radionicama na teme koje ve 검은사막 해외 다운로드? postoje u AEGEE-u. Razmene traju oko nedelju dana. ?lanovi se prijavljuju kod koordinatora za razmene i, samim tim, ne postoji motivaciono pismo koje je obavezno npr. kod Letnjih Univerziteta (Summer University) . Prilikom ovih razmena se ?lanovi lokala trude da ugoste posetioce u svojim ku?ama, a ukoliko je to nemogu?e onda se traže neki jeftini hosteli 윈도우 rs5 다운로드.

Doga?aji vezani za strukturu i organizaciju AEGEE-a Evrope su Agora i EBM .

Prednost AEGEE-a Beograd u odnosu na druge studentske organizacije je što posle pla?ene ?lanarine, koja iznosi 1200 din, nema nikakve druge namete. ?lan nije u obavezi da pla?a dodatno organizaciji niti da bude obavezno aktivan u njoj, ali su aktivni ?lanovi u prednosti u odnosu na pasivne prilikom prijava za neke internacionalne projekte (razmene, letnje univerzitete itd.). Prilikom prijava važne su preporuke Upravnog odbora lokala, jer mogu da budu klju?ne pri odluci da li ?e ?lan biti primljen na projekat.

Uz pomo? AEGEE-a student može da nau?i kako da piše mejlove napisane zvani?nim jezikom. Prilikom prikupljanja sredstava, student prevazilazi tremu i razvija upornost stupaju?i u kontakt sa potencijalnim donatorskim firmama. Ukoliko student u?estvuje na nekom projektu, koji podrazumeva predavanje pred grupom ljudi, suo?ava se sa svojim strahom od javnog nastupa i tremom, koji vremenom nestanu jer se dobije na samopouzdanju i stekne se veština prezentovanja. Sve je ovo deo slagalice koja na kraju u?ini studenta sposobnim da sebe i svoje sposobnosti da predstavi i ponudi na najbolji na?in. Biti deo organizacije i u?estvovanje na projektima su važni za popunjavanje CV-a, jer mogu da omogu?e prednost u odnosu na druge kandidate na konkursu za posao. Radno iskustvo u okviru same organizacije može da se stekne ukoliko se student angažuje na evropskom nivou.

Najbolje je kontaktirati organizaciju preko mejla, mada ju je mogu?e kontaktirati i putem društvenih mreža fejsbuka i tvitera.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *