http://kobson.nb.rs/kobson.82.html

KoBSON

KoBSON je novi online postupak organizacije biblioteka Srbije. Omogu?ava pristup bogatoj bazi nau?nih tekstova iz razli?itih oblasti koji mogu olakšati i koristiti studentima u  akademskom životu, budu?em obrazovanju i istraživanju.

Konzorcijum biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku (KoBSON) je novi, online postupak organizacije biblioteka Srbije. Formiranje Konzorcijuma pokrenule su novembra 2001. Godine vode?e nau?ne biblioteke u Srbiji:

  1. Narodna biblioteka Srbije- Beograd
  2. Biblioteka Matice srpske- Novi Sad
  3. Univerzitetska biblioteka „Svetozar Markovi?“- Beograd
  4. Univerzitetska biblioteka „Nikola Tesla“- Niš
  5. Univerzitetska biblioteka- Kragujevac
  6. Biblioteka SANU- Beograd
  7. Zajednica Univerzitetskih biblioteka

Za predstavnika odre?ena je Narodna biblioteka Srbije, a za na?elnicu je postavljena Biljana Kosanovi?, dobitnica nagrade „Marija Ili? Agapova“ za najboljeg bibliotekara u 2010. godini. KoBSON nam omogu?ava da pristupimo velikom broju nau?nih internacionalnih ?asopisa kojih ima preko 20 000, a obuhvataju celokupne tekstove iz raznih nau?nih oblasti kao i oko 6000 elektronskih knjiga. Ova “baza” ažurira se svakog ponedeljka, kada je bogatija za 135 radova.

Elektronska biblioteka nau?no-istraživa?ke zajednice Srbije, tj. KoBSON ima zadatak da upravlja nov?anim sredstvima kao i da ih obezbedi za nabavku nau?nih informacija.

Tako?e, nakon anketiranja zainteresovanih ?lanica i detaljne analize, ova elektronska biblioteka odlu?uje o nabavci nau?nih sadržaja. Vodi pregovore sa izdava?ima i potpisuje licencne ugovore o koriš?enju pretpla?enih servisa. Ona kreira, menja i održava veb stranicu, dostupnu svim krajnjim korisnicima u Srbiji. Instalira i vodi ra?una o svim mrežnim bazama podataka na centralnom ra?unaru. Bavi se i pra?enjem iskoriš?enosti nabavljenih nau?nih informacija, kao i izveštavanjem o tome finansijera Konzorcijuma.

KoBSON je dostupan svima sa akademskog IP domena u Srbiji, bez ikakve nadoknade. Da bi pristup bio uspešan, potrebno je podesiti u internet browser-u proxy server odgovaraju?eg univerziteta. Detaljnije o pristupu KoBSON-u možete pogledati ovde.

Od 2004. godine, korisnicima je omogu?en pristup i od ku?e, i to pod istim uslovima kao i iz IP prostora akademske mreže. Jedini dopunski zahtev sastoji se u tome da korisnik potpiše licencu kojom se obavezuje da ?e se pridržavati pravila koriš?enja. Pravo na li?nu licencu imaju svi stalno zaposleni u akademskim i nau?nim institucijama ?iji je osniva? Republika Srbija, kao i stipendisti Ministarstva nauke. Dobijanje licence je besplatno.

Pra?enje koriš?enosti KoBSON-a, pokazalo je da oko 30%  korisnika koristi informacione izvore izvan uobi?ajenog radnog vremena (no?u, vikendom, praznikom). Do danas, registrovano je postojanje oko 9500 nau?nih korisnika iz Srbije.

Rezultati koji su ostvareni u dosadašnjem radu KoBSON-a veoma su povoljni. Za manje novca nego u prošlosti, sada se u Srbiji pretpla?uje znatno više me?unarodnih nau?nih ?asopisa, uklju?uju?i i one najvišeg kvaliteta. Prema istraživanjima UNESCO-a o pristup u nau?noj literaturi, Srbija danas predstavlja lidera u regionu.

Kako bi studenti mogli uspešno da pristupe online bazi nau?nih tekstova, neophodno je oti?i u neku od gore navedenih biblioteka, u kojima je pristup KoBSON-u omogu?en, kako bi dobili dalje smernice za uspešno koriš?enje.

KoBSON nudi veoma bogatu bazu nau?nih tekstova, koji mogu olakšati studentima, biti od velikog zna?aja za sva?iji akademski život, budu?e obrazovanje i istraživanje. Važno je napomenuti da je ve?ina dostupnih ?lanaka na engleskom jeziku, me?utim, postoje i ?lanci na nekim drugim stranim jezicima. Veliki broj tekstova, ?asopisa i ?lanaka može se skinuti besplatno. Detaljno uputstvo o pravilnom pretraživanju KoBSON-a  možete pogledati ovde.

Izvor:KoBSON

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *