http://kobson.nb.rs/kobson.82.html

KoBSON

KoBSON je novi online postupak organizacije biblioteka Srbije ms office 2007. Omogu?ava pristup bogatoj bazi nau?nih tekstova iz razli?itih oblasti koji mogu olakšati i koristiti studentima u  akademskom životu, budu?em obrazovanju i istraživanju harmonica.

Konzorcijum biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku (KoBSON) je novi, online postupak organizacije biblioteka Srbije Download the characters for free. Formiranje Konzorcijuma pokrenule su novembra 2001. Godine vode?e nau?ne biblioteke u Srbiji:

  1. Narodna biblioteka Srbije- Beograd
  2. Biblioteka Matice srpske- Novi Sad
  3. Univerzitetska biblioteka „Svetozar Markovi?“- Beograd
  4. Univerzitetska biblioteka „Nikola Tesla“- Niš
  5. Univerzitetska biblioteka- Kragujevac
  6. Biblioteka SANU- Beograd
  7. Zajednica Univerzitetskih biblioteka

Za predstavnika odre?ena je Narodna biblioteka Srbije, a za na?elnicu je postavljena Biljana Kosanovi?, dobitnica nagrade „Marija Ili Download adobe directly? Agapova“ za najboljeg bibliotekara u 2010. godini. KoBSON nam omogu?ava da pristupimo velikom broju nau?nih internacionalnih ?asopisa kojih ima preko 20 000, a obuhvataju celokupne tekstove iz raznih nau?nih oblasti kao i oko 6000 elektronskih knjiga Sekirei. Ova “baza” ažurira se svakog ponedeljka, kada je bogatija za 135 radova.

Elektronska biblioteka nau?no-istraživa?ke zajednice Srbije, tj 매장음악 다운로드. KoBSON ima zadatak da upravlja nov?anim sredstvima kao i da ih obezbedi za nabavku nau?nih informacija.

Tako?e, nakon anketiranja zainteresovanih ?lanica i detaljne analize, ova elektronska biblioteka odlu?uje o nabavci nau?nih sadržaja exciting trots. Vodi pregovore sa izdava?ima i potpisuje licencne ugovore o koriš?enju pretpla?enih servisa. Ona kreira, menja i održava veb stranicu, dostupnu svim krajnjim korisnicima u Srbiji international market movies. Instalira i vodi ra?una o svim mrežnim bazama podataka na centralnom ra?unaru. Bavi se i pra?enjem iskoriš?enosti nabavljenih nau?nih informacija, kao i izveštavanjem o tome finansijera Konzorcijuma kmsauto net 2019 다운로드.

KoBSON je dostupan svima sa akademskog IP domena u Srbiji, bez ikakve nadoknade. Da bi pristup bio uspešan, potrebno je podesiti u internet browser-u proxy server odgovaraju?eg univerziteta Gears3. Detaljnije o pristupu KoBSON-u možete pogledati ovde.

Od 2004. godine, korisnicima je omogu?en pristup i od ku?e, i to pod istim uslovima kao i iz IP prostora akademske mreže. Jedini dopunski zahtev sastoji se u tome da korisnik potpiše licencu kojom se obavezuje da ?e se pridržavati pravila koriš?enja. Pravo na li?nu licencu imaju svi stalno zaposleni u akademskim i nau?nim institucijama ?iji je osniva? Republika Srbija, kao i stipendisti Ministarstva nauke. Dobijanje licence je besplatno.

Pra?enje koriš?enosti KoBSON-a, pokazalo je da oko 30%  korisnika koristi informacione izvore izvan uobi?ajenog radnog vremena (no?u, vikendom, praznikom). Do danas, registrovano je postojanje oko 9500 nau?nih korisnika iz Srbije.

Rezultati koji su ostvareni u dosadašnjem radu KoBSON-a veoma su povoljni. Za manje novca nego u prošlosti, sada se u Srbiji pretpla?uje znatno više me?unarodnih nau?nih ?asopisa, uklju?uju?i i one najvišeg kvaliteta. Prema istraživanjima UNESCO-a o pristup u nau?noj literaturi, Srbija danas predstavlja lidera u regionu.

Kako bi studenti mogli uspešno da pristupe online bazi nau?nih tekstova, neophodno je oti?i u neku od gore navedenih biblioteka, u kojima je pristup KoBSON-u omogu?en, kako bi dobili dalje smernice za uspešno koriš?enje.

KoBSON nudi veoma bogatu bazu nau?nih tekstova, koji mogu olakšati studentima, biti od velikog zna?aja za sva?iji akademski život, budu?e obrazovanje i istraživanje. Važno je napomenuti da je ve?ina dostupnih ?lanaka na engleskom jeziku, me?utim, postoje i ?lanci na nekim drugim stranim jezicima. Veliki broj tekstova, ?asopisa i ?lanaka može se skinuti besplatno. Detaljno uputstvo o pravilnom pretraživanju KoBSON-a  možete pogledati ovde.

Izvor:KoBSON

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *