Osnovne

Od školske 2009/2010 sigmaplot 14. na Filološkom fakultetu se izvode ?etiri akreditovana studijska programa (tzv. Nova Bolonja) na nivou osnovnih akademskim studijama: Srpski jezik i književnost; Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa komparatistikom i Jezik, književnost, kultura (JKK) 구글 스케치 업 7 다운로드.

flf

U okviru programa JKK su studijski profili svih stranih jezika, opšte lingvistike sa stranim jezikom, opšte književnosti sa teorijom književnosti, kao i bibliotekarstva i informatike 우는남자 다운로드.

Studijski profil Španski jezik, hispanske književnosti i kulture nosi redni broj 15. Tokom studija neophodno je sakupiti 150 obaveznih i 90 izbornih kredita na kraju ?ega sti?e zvanje profesor jezika i književnosti 제로의 사역마 다운로드. Na me?unarodnom nivou dobija se zvanje Bachelor (of Arts).

Dodatna napomena o zvanju

Trenutno nije potpuno izvesno koje se zapravo zvanje dobija po završetku studija v40 다운로드. Prva generacija Nove Bolonje (upisani 2009. godine), dobila je zvanje profesor jezika i književnosti, bez naznake o kom jeziku je re?. Uz to, broj kredita iz psihološko-pedagoško-metodi?ke grupe nije uzet u obzir što u praksi zna?i da ovo zvanje ne garantuje mogu?nost rada u javnim školama. Sa druge strane, studenti koji su studirali po Staroj Bolonji (studenti upisani po programu iz 2006) imaju zvanje diplomirani filolog – hispanista.

Za detaljniji kurikulum studijskog profila pogledajte sajt Katedre za iberijske studije. Spisak izbornih predmeta se može na?i u Informatoru koji je dostupan u skriptarnici Fakulteta i bibliotekama katedri.

Važno znati o JKK na osnovnim akademskim studijama

Obavezni i izborni predmeti jednog studijskog profila su izborni svim ostalim profilima. To u praksi zna?i da student grupe za španski jezik, hispanske književnosti i kulture (15) može uzeti Uvod u italijansku kulturu 1, kao i Kinesku književnost 1 ukoliko ispunjava sve preduslove koji su bliže odre?eni programom predmeta. Od ovog pravila se izuzimaju samo glavni strani jezici sa oznakom G, npr. Savremeni nema?ki jezik G-1 koji su izborni samo studentima grupe za opštu lingvistiku sa stranim jezikom (26). Katedre, tako?e, zadržavaju pravo da neki predmet zatvore za studente sa drugih katedri, mada je to retko.

Svi predmete su podeljeni u ?etiri grupe: akademsko-opšteobrazovni (AO), teorijsko-metodološki (TM), nau?no-stru?ni (NS) i stru?no-aplikativni (SA). Na svakoj godini student mora ostvariti izvestan broj bodova iz svake grupe. Ovo je veoma važno kod izbornih predmeta jer morate izabrati predmet sa ta?nim brojem bodova iz grupe koja vam je potrebna.

Svi predmeti su jednosemstralni i ?esto nose oznaku semestra (1, 2, 3). Obavezni predmeti su ulan?ani i moraju se polagati redom. Za izborne to nije uvek slu?aj i treba proveriti sa sekretarom katedre ili predmetnim nastavnikom.

Na po?etku svake školske godine se organizuje rangiranje studenata kako se rasporedila budžetska kvota. Rangiraju se svi studenti programa JKK jedne godine, dakle svih jezika zajedno. Redosled na rang listi se odre?uje prema ponderisanoj srednjoj oceni koja se ra?una na slede?i na?in: PSR=(?(Broj kredita koji nosi predmet)*(Ocena na predmetu))/(N*60) gde je N broj godina iz nastavnog plana koji je student trebalo da završi do trenutka upisa, a suma obuhvata sve predmete koje je student položio. Pravo da se rangiraju imaju svi studenti koji su ostvarili najmanje 48 bodova, mada bi po Zakonu o visokom obrazovanju trebalo da je minimalni broj bodova 60. Mogu?e je da ?e u budu?nosti biti uklju?en i ovaj kriterijum.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *