JSTOR

JSTOR je neprofitna organizacija osnovana 1995. godine sa ciljem da pomogne akademskim bibliotekama i izdava?ima. Sajt je trojezi?an i omogu?ava pristup svim sadržajima na jezicima: engleskom, nema?kom i španskom.

Radom ove zajedni?ke digitalne arhive na  digitalizovanju knjiga oslobo?en je veliki prostor u ovim ustanovama i njihovi  troškovi su smanjeni. Stvoren je znatno brži, lakši i efikasniji pristup širokom broju nau?nog sadržaja univerzitetskih biblioteka, iz bilo kog dela sveta i tako omogu?eno je njegovo dugoro?no o?uvanje.

Naknada koja se pla?a ?lanarinom služi za pokrivanje troškova održavanja platforme i ona se ne menja od po?etka saradnje sa svakim klijentom, a varira u zavisnosti od veli?ine, statusa, potreba i stituiranosti kompanije sa kojom se posluje.

JSTOR nije izdava? i ne poseduje  autorska prava, ve? samo dozvole izdava?a, uglavnom nepla?enih nau?nih društva i univerzitetskih izdavaštva, za ?uvanje, objavljivanje i deljenje sadržaja.

Rasprostranjenost, ?lanstvo i razvoj JSTOR-a

JSTOR pruža pouzdani dvadeset?etvoro?asovni uvid u 9200 biblioteka na mreži u preko 170 zemalja .

Nastao je kao resurs za akademsku zajednicu, ali je razvitkom digitalne tehnologije koja je postala sve prisutnija u društvu, pove?ano i interesovanje javnosti za ovaj vid pristupanja sadržaju. Ve? 1999. godine uspostavljen je program kroz koji je više od 110 izdava?a omogu?ilo ?itaocima uvid  u kompletan sadržaj svojih 350 ?asopisa, direktno  preko JSTOR-a, nekima uz univerzitetko ?lanstvo, a nekima uz pla?enu naknadu.

Uspostavljanjem dogovora sa guglom (Google) 2006. godine, ostvarena je obostrana dobit, koja je posebno bila korisna studentima i fakultetima koji su koristili gugl za pretragu, ali je tako?e i uvela JSTOR u živote miliona ljudi širom sveta.

Omogu?eno je da izdava?-pojedinac prodaje ?lanke po sopstvenom naho?enju putem JSTOR-a i do sada je oko 850 ovakvih ?asopisa deo ovog programa. Cena za kupovinu pojedina?nih ?lanaka zavisi od izdava?a, a obuhvata i fiksnu naknadu koja pokriva troškove JSTOR-a za pružanje ovakve usluge.

Obezbe?uje besplatan pristup stotinama hiljada ?lanaka u javnom domenu, dok je svaka od institucija ovlaš?ena da privremenim korisnicima koji ne pla?aju ?lanarinu obezbedi pristup svom sadržaju na JSTOR-u ili da odredi tip ?lanstva.

Od dodatnih usloga trenutno postoje  MyJSTOR i  JPASS, kao i nekekoje su u beta verziji i testiraju se upravo na korisnicima.

Prakti?an pristup platformi JSTOR

Po?etni prozor koji se pojavljuje pri ulasku na osnovnu adresu sajta, omogu?ava direktno, brzo i lako pretraživanje, bez potrebe da se bilo gde ulogujete. Ukoliko vam je pristup kao ?lanu neke od organizacija ili ustanova omogu?en, to ?e biti nazna?eno na desnoj polovini ovog prozora (na pr. Your access to JSTOR provided by Univerzitet u Beogradu).

Sa ove stranice je, potom, mogu?e prebacivanje na ure?ivanje korisni?kog profila MyJSTOR, na JPASS, kao i na po?etnu stranu JSTOR-a. U padaju?em prozoru na vrhu po?etne stranice mogu?e je izabrati jedan od tri na?ina pristupa:

  • kao biblioteka neke od obrazovnih ustanova,
  • kao izdava?,
  • kao samostalno izdavaštvo.

Opcija „Registruj se i ?itaj“ (preko MyJSTOR profila) omogu?ava vam da uz besplatno ?lanstvo ?itate ?lanke sa svoje „police“ na kojoj možete imati do tri artikla, a sadržaj police mogu?e je ažurirati svakih ?etrnaest dana. Ukoliko vam je ovo malo, slede?i vaš korak je prijava na JPASS, odnosno mese?na ili godišnja preplata na neograni?en broj sadržaja. Svako pretraživanje sadržaja, bilo da ste prepla?eni ili ne, mogu?e je sa?uvati u arhivu sopstvenih pregleda na li?nom profilu.

Projekti koji su stavljeni na probu

Iz po?etnog prozora tako?e postoji mogu?nost ulaska u JSTOR daily, što je beta verzija studentskog kulturno-informativnog ?asopisa koji prati i objavljuje novosti iz studenskog sveta. Na ovaj dnevni izveštaj možete se prijaviti preko njjuzleter-a i na taj na?in pratiti postove.

JSTOR je napravio i fleksibilan kurs platftorme mudl, „Osnove istraživanja“, koji služi studentima kao program samostalnog u?enja sasavljen iz tri modula, od kojih svaki ima po tri lekcije i po neki kviz. Ovom kursu mogu da pristupe bilo studenti koji bi da unaprede svoje veštine istaživanja, bilo profesori ili institucije koje žele da daju kakav doprinos kursu i unaprede ga, s obzirom da je još uvek re? o beta verziji.

Izvor: JSTOR

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *