1) Centar za postdiplomske studije (specijalističke studije i doktorske);
2) Centar za naučnoistraživački rad;
3) Međunarodni slavistički centar (MSC);
4) Centar za srpski jezik kao strani;
5) Centar za stalno obrazovanje i evaluaciju;
6) Centar za izdavačku delatnost.