Član 132.

Veće katedre:
- predlaže studijski program i plan izvođenja nastave osnovnih, diplomskih i postdiplomskih studija (specijalističkih i doktorskih);
- predlaže članove komisije za pripremu referata za izbor nastavnika i saradnika;
- predlaže istaknutog naučnog, stručnog, kulturnog radnika van radnog sastava Fakulteta za ostvarivanje dela nastave na Fakultetu;
- raspisivanje konkursa za izbor nastavnika i saradnika;
- utvrđuje plan izvođenja nastave;
- utvrđuje odnos predispitnih i ispitnih obaveza za svaki predmet;
- utvrđuje udžbenike i literaturu iz predmeta nastavnog plana katedre,
- utvrđuje plan naučnog rada i razvoja katedre,
- organizuje i druge oblike rada.