Konkurs za dodelu studentskih stipendija za školsku 2015/2016. godinu

Ministarstvo prosvete,  nauke i tehnološkog razvoja raspisuje konkurs za dodelu studentskih stipendija za školsku 2015/2016 font. godinu. Rok za prijavljivanje na konkurs je od 1. do 31. oktobra 2015 godine.

college-diploma-hat-jpg-1

  • Uslovi za dodelu studentskih stipendija

Pravo na studentsku stipendiju, u skladu sa zakonom, imaju studenti visokoškolskih ustanova ?iji je osniva noto sans cjk 다운로드? Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u teku?oj školskoj godini na studije prvog, drugog ili tre?eg stepena, ?ije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji  nisu gubili nijednu godinu tokom studija, uz maksimalnu efikasnost tokom studiranja, koji su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina studija i postigli prose?nu ocenu najmanje 9,00 (devet) i koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije Project Diva.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti od II do V (i VI) godine osnovnih studija i studenti drugog stepena studija koji nisu u radnom odnosu, koji su odmah po završetku osnovnih studija nastavili studije drugog stepena i  ukoliko ispunjavaju ostale uslove u skladu sa zakonom i pravilnikom.

  • Kandidati iz  osetljivih društvenih grupa    

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa (materijalno ugrožene porodice, deca bez roditeljskog staranja, jednoroditeljske porodice, romska nacionalna manjina, lica sa invaliditetom, lica sa hroni?nim bolestima, lica ?iji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ, izbeglice i raseljena lica, povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani studenti) imaju pravo da podnesu zahtev da se posebno rangiraju u okviru namenski opredeljenog broja, primenom blažih kriterijuma, u skladu sa zakonom i pravilnikom.

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa prijavljuju se na konkurs pod uslovom da su studenti visokoškolskih ustanova ?iji je osniva? Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u teku?oj školskoj godini na studije prvog, drugog ili tre?eg stepena, ?ije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije,  koji su   prvi put upisani u zimski semestar studija, koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija, koji su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju upisali narednu godinu studija i koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Broj studentskih stipendija utvr?uje se prema raspoloživim sredstvima u budžetu Republike Srbije za odgovaraju?u godinu.

  • Rok za podnošenje dokumenata

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 1. do 31. oktobra 2015. godine. Neblagovremena, nepotpuna i podneta od neovlaš?enih lica dostavljena konkursna dokumentacija ne?e biti razmatrana.

  • Postupak

Kandidat za dobijanje studentske stipendije podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom visokoškolskoj ustanovi u koju je upisan.
Visokoškolske ustanove od 1. do 5. novembra 2015.godine, uz sa?injen  i overen kontrolni spisak prijavljenih kandidata (na obrascu koji je sastavni deo Konkursa) dostavljaju podneta konkursna dokumenta, zavisno od svog sedišta, odgovaraju?oj službi za sprovo?enje konkursa, prema uputstvu za sprovo?enje konkursa.
Izvod iz utvr?enog predloga rang-liste kandidata dostavlja se odgovaraju?im visokoškolskim ustanovama u koje su upisani kandidati za dobijanje studentske stipendije.

  • Isplata stipendija

Studentu se ispla?uje studentska stipendija u 10 jednakih mese?nih rata.

Više informacija o stipendiji pogledajte ovde.

Izvor: PortalMladi.com

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *