Konkurs za dodelu 150 stipendija

      Нема коментара на Konkurs za dodelu 150 stipendija

Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za obrazovanje i de?ju zaštitu Beograd objavljuje konkurs za dodelu 150 stipendija studentima visokoškolskih ustanova za period od ?etiri meseca Download the 123d circuit.

cyr_logo_beograd

U 2015 Ppsspp Gold download. godini dodeli?e se 150 stipendija studentima visokoškolskih ustanova (74 stipendije studentima prirodno-matemati?kog usmerenja, 48 stipendija studentima društveno-humanisti?kog usmerenja i 28 stipendija studentima umetni?kog usmerenja) daum 클리너 다운로드.

Neto iznos stipendije za studente visokoškolskih ustanova je 22.000,00 dinara po korisniku stipendije, što za ?etiri meseca iznosi 88.000,00 dinara.

Uslovi za ostvarivanje prava na stipendiju za studente visokoškolskih ustanova su:

 • da su studenti studija prvog stepena (osnovne akademske studije i osnovne strukovne studije) ili studija drugog stepena (master akademske studije);
 • da su državljani Republike Srbije;
 • da imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda najkasnije do dana raspisivanja konkursa;
 • da su studenti ?ije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije;
 • da su studenti najmanje druge godine na nekoj od visokoškolskih ustanova ?iji je osniva? Republika Srbija, sa sedištem na teritoriji grada Beograda;
 • da imaju uspeh sa najnižom prose?nom ocenom 9,50 tokom svih godina studija uz uslov davanja godine za godinom i ostvarenih najmanje 60 bodova po Evropskom sistemu prenosa i akumulacije bodova (u daljem tekstu ESPB) po godini studija;
 • da istovremeno ne primaju više stipendija iz opštinskog, gradskog, republi?kog budžeta ili iz sredstava drugih pravnih lica koja su korisnici budžeta.

Potrebna dokumenta koja se dostavljaju uz prijavu (u originalu ili overenoj fotokopiji), kojima se dokazuje ispunjenost uslova su:

 • uverenje o državljanstvu RS;
 • uverenje o prebivalištu izdato u MUP-u Republike Srbije;
 • fotokopija li?ne karte (izvod iz ?ita?a) studenta;
 • potvrda fakulteta o visini prose?ne ocene svih položenih ispita tokom studiranja za sve prethodne godine studiranja;
 • potvrda fakulteta o broju ostvarenih ESPB bodova po godini studiranja, za sve prethodne godine studiranja;
 • potvrda fakulteta da je student ?ije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije prvi put upisao odre?enu godinu studija u školskoj godini u kojoj je objavljen konkurs i da je sticao uslov davanja godine za godinom;
 • izjava podnosioca prijave koja je overena u opštini ili sudu da nije korisnik drugih opštinskih, gradskih, republi?kih stipendija ili stipendija iz sredstava drugih pravnih lica koja su korisnici budžeta, ili ukoliko je korisnik, da ?e se po dobijanju ove gradske stipendije odre?i drugih stipendija.

Redosled kandidata utvr?uje se na osnovu uspeha ostvarenog tokom studiranja.

Uspeh ostvaren tokom studiranja vrednuje se visinom prose?ne ocene svih položenih ispita za sve prethodne godine studiranja.

Ukoliko dva ili više kandidata ostvaruje isti uspeh, prednost pri rangiranju ima?e kandidat koji ima više najviših ocena.

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa (do 30. januara 2015. godine).

Obrazac prijave za konkurs može se preuzeti u Sekretarijatu za obrazovanje i de?ju zaštitu Gradske uprave grada Beograda, Kraljice Marije 1, pisarnica (šalter br. 1 u prizemlju) ili na sajtu Gradske uprave grada Beograda.

Prijave na konkurs treba dostaviti na adresu: Sekretarijat za obrazovanje i de?ju zaštitu Gradske uprave grada Beograda, Pisarnica, Kraljice Marije 1, Beograd, sa naznakom „Prijava za Konkurs za dodelu stipendija studentima visokoškolskih ustanova”.

Neblagovremenom prijavom smatra se prijava koja je predata nakon isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene prijave ne?e se razmatrati i po okon?anju postupka iste ?e biti vra?ene podnosiocu prijave.

Nepotpunom prijavom smatra se prijava koja ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju koja je navedena u konkursu, a koju komisija odbacuje kao nepotpunu.

Komisija razmatra prijave koje su pristigle na konkurs, vrši rangiranje u skladu sa Odlukom, sa?injava predlog rang-liste za dodelu stipendija i objavljuje je na oglasnoj tabli, na zvani?nom sajtu grada Beograda, a može se objaviti i u sredstvima javnog informisanja.

Svaki u?esnik konkursa ima pravo da podnese prigovor na predlog rang-liste u roku od tri dana od dana objavljivanja iste.

Stipendije koje se dodeljuju studentima ispla?uju se na osnovu rešenja o priznavanju prava na stipendiju.

Napomena: Stipendije su namenjene studentima osnovnih akademskih studija, Prirodno-matemati?kih i Društveno-humanisti?kih nauka.

Izvor: Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *