Konkurs za dodelu 10 novih godišnjih stipendija

      Нема коментара на Konkurs za dodelu 10 novih godišnjih stipendija

Hemofarm Fondacija raspisuje konkurs za dodelu deset novih godišnjih stipendija studentima osnovnih akademskih studija, za školsku 2014/2015 godinu 윈도우 10 1803 다운로드. Konkurs je otvoren do 21. novembra 2014. godine.

logo-fondacije-hemofarm-mart-2013-copy

Konkurs je otvoren za studente od III godine studija i više (isklju?uju?i apsolvente) na fakultetima i akademijama ?iji je osniva 나루토 더라스트 다운로드? Republika Srbija, koji su u dosadašnjem studiranju ostvarili prosek ocena najmanje 8,50. Osim prose?ne ocene, prilikom odabira, kriterijum je i materijalno stanje studenta 시크릿네이버 다운로드.

Pravo na konkurs imaju studenti, državljani Republike Srbije sa stalnim mestom boravka u RS.
Studenti koji su ve? ostvarili pravo na stipendiju po drugom osnovu (osim stipendije ili kredita Ministarstva nadležnog za poslove prosvete i nauke), nemaju pravo na stipendiju Fondacije Hemofarm.

Potrebna dokumentacija:

 • Molba (opisati stanje u porodici i obrazložiti razloge konkurisanja), potpisana sa nazna?enom adresom stanovanja i opštinom, br. telefona i li?nim brojem (JMBG),
 • Biografija,
 • Fotokopija stare li?ne karte ili o?itana nova biometrijska l.k.,
 • Originalna potvrda Fakulteta o upisu godine,
 • Potvrda Fakulteta o položenim ispitima sa prose?nom ocenom (ovaj podatak može biti upisan na Uverenju o upisu godine, overen od strane studentske službe fakulteta),
 • Fotokopija indexa (prva strana i one gde su ocene),
 • Pregled osvojenih nagrada, diploma, priznanja i sl. (samo sa fakulteta),
 • Potvrda o državljanstvu Republike Srbije (može biti i starije od 6 meseci),
 • Pregled objavljenih radova (ukoliko ih ima),
 • Potvrda o mestu prebivališta iz MUP-a,
 • Potvrda Službe za katastar nepokretnosti o posedovanju nekretnina kandidata i ?lanova njegove uže porodice (obavezno i ukoliko ne poseduju nekretnine),
 • Izjava o broju ?lanova uže porodice i njihovo zanimanje (overena u opštini, mesnoj kancelariji i sl. i potpisana od strane dva svedoka),
 • Potvrda o visini poslednje ispla?ene zarade roditelja i ?lanova uže porodice overena od radne organizacije u kojoj je roditelj zaposlen. Za nezaposlene potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje (potvrda iz Opštine o proseku primanja po ?lanu doma?instva nije validan dokument),
 • Izjava o ostalim primanjima kandidata i ?lanova uže porodice, potpisana od strane kandidata uz preuzimanje pune moralne i materijalne odgovornosti (obavezna i ako nema dodatnih primanja).

Oblast studija: Društveno-humanisti?ke nauke, Prirodno-matemati?ke nauke, Medicinske nauke, Tehni?ko-tehnološke nauke

Studenti koji su u školskoj 2013/2014 primali stipendiju i upisali školsku 2014/2015 sa prose?nom ocenom na studijama od 8,50 treba da dostave Potvrdu o upisu godine sa prosekom ocena.

Molbe sa nepotpunom dokumentacijom ne?e se uzimati u razmatranje.

Konkurs je otvoren od 22.10.2014.godine do 21.11.2014.godine.

Prijave na konkurs slati na adresu: Fondacija Hemofarm, Beogradski put bb, 26300 Vršac

Konkurs možete pogledati na sajtu: www.fondacijahemofarm.org.rs.

Izvor: Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *