Konkurs udruženja Serbios Unidos za pisanje rada na temu Brazil u 365 reči

Udruženje srpskih iseljenika u Latinskoj Americi Serbios Unidosorganizuje konkurs Brazil u 365 re?i u periodu od 10.05.do 10.06.2013. godine 

Pravo u?ešca imaju državljani Republike Srbije i entiteta Republike Srpske, kako u matici tako i u dijaspori, koji prihvate pravila predvi?ena konkursom KOF XI 다운로드. Na konkursu mogu da u?estvuju i potomci Srba u rasejanju koji još uvek, zbog problema administrativne prirode, nisu dobili državljanstvo Republike Srbije (u tom slu?aju u?esnici konkursa su obavezni da uz li?ne podatke organizatoru konkursa dostave ime, prezime i JMBG ?lana porodice koji ima srpsko državljanstvo).

Autori najuspešnijih pisanih radova bice nagradeni nov?ano gta4 Hangul download. Ukupan nagradni fond konkursa iznosi 115.000 din, a pobednici konkursa ?e biti proglašeni 28.06.2013. godine.

Ciljevi konkursa:

  • povezivanje predstavnika srpske dijaspore u Latinskoj Americi sa mati?nom   državom na nivou kulturne razmene promocija srpsko-brazilskog prijateljstva
  • podsticanje interesovanja gra?ana Republike Srbije i Republike Srpske za prijateljski nastrojenom državom: Brazilom
  • animiranje u?enika osnovnih i srednjih škola da svoja znanja, ose?anja i stavove izražavaju pisanom formom, na srpskom jeziku

Pravila ucešca na konkursu:

Pisani rad na temu „Brazil u 365 reci” može da pošalje u nazna?enom roku svaki državljanin Republike Srbije sa teritorije Republike Srbije, Republike Srpske ili iz dijaspore, izuzev clanova žirija i ?lanova njihovih porodica 삼성 기어 다운로드.

Sadržina pisanog rada mora da bude u vezi sa Brazilom (kulturno-umetni?ki motivi, sportski, istorijski, društveni, politi?ki, verski, demografski, privredno-ekonomski, turisti?ki itd…ili kombinacija navedenih).


Pisani rad mora da bude u proznoj formi.
Pisani rad treba da sadrži do 365 reci (365 je maksimum, manji broj reci tako?e je prihvatljiv), ne ra?unaju?i naslov.
Pisani rad mora da bude napisan na srpskom jeziku, ?irilicnim pismom .
Pisani rad mora da bude jedinstven i originalan (ranije pisani radovi sa istom ili sli?nom tematikom koji su bilo gde objavljeni bi?e diskvalifikovani).
Svaki u?esnik konkursa može u?estvovati isklju?ivo sa jednim napisanim radom.
Svaki ucesnik konkursa je dužan , da uz pisani rad, dostavi sledeže li?ne  podatke: ime i prezime, ta?an datum ro?enja, JMBG, mejl kontakt, broj mobilnog ili fiksnog telefona. Udruženje „Serbios Unidos” potražuje ove li?ne podatke od u?esnika isklju?ivo radi regularnosti ovog konkursa i oni ne?e biti zloupotrebljeni niti javno objavljeni (provera verodostojnosti u?esnika i kontaktiranje onih autora ?iji radovi budu proglašeni za najbolje radi dodele nagrada).
Svaki u?esnik konkursa uceš?em potvr?uje da je upoznat s pravilima konkursa i da navedena pravila bezuslovno prihvata. Kršenje bilo kojeg od navedenih pravila povla?i diskvalifikaciju autora i njegovog rada.
Svi u?esnici konkursa prihvataju pravo organizatora konkursa(Serbios Unidos) da odabrane radove ure?uje, objavljuje, distribuira, bez obaveze naknade troškova po osnovu autorskih prava.

Pisani radovi šalju se u elektronskoj formi na sledecu adresu: brazil365@serbiosunidos.com

Na?in i procedura selekcije pristiglih radova:

 Merodavan žiri pregleda?e sve pristigle radove i izme?u njih odabrati  najkvalitetnije i najoriginalnije. Sastav žirija je javan. Žiri ?ine ?lanovi udruženja Serbios Unidos koji žive u Latinskoj Americi, odnosno predstavnici profesija relevantnih za vrednovanje pristiglih radova na konkurs (književnici, profesori srpskog jezika i književnosti, prosvetni radnici, dokazani poznavaoci Brazila), a koji su angažovani isklju?ivo na dobrovoljnoj osnovi.  ?lanovi žirija su:

Anita Franulovic Mijalkovi? (službenik ambasade Brazila u penziji)
Zoran Ðordevi?    (filmski reditelj; Brazil)
Željka Ðordevi?  (diplomirani inženjer arhitekture; Brazil)
Dr  Jelena Cviji?  (farmaceut, Profesor kozmetologije i dermatologije na institutu i fakultetu u Brazilu; Brazil)
Jovana Stoši?      (diplomirani inženjer arhitekture; Brazil)
MsC Maja Kraguljac (profesor na Univerzitetu u Brazilu; Brazil)
Olgica Andri?   (profesor italijanskog i portugalskog jezika i prevodilac u Srbiji; Srbija)
Svetlana Vujovi?    (sudski prevodilac za portugalski jezik u Srbiji; Srbija)
?lanovi žirija od pristiglih radova odabra?e 10 (deset) najboljih.

Od odabranih 10 (deset) radova najkvalitetnija 3 (tri) rada dobi?e nov?anu nagradu (autori) i to:

  1. mesto bi?e nagra?eno nov?anom nagradom u iznosu od 40.000 din.
  2. mesto bi?e nagra?eno nov?anom nagradom u iznosu od 20.000 din.
  3. mesto bi?e nagra?eno nov?anom nagradom u iznosu od 10.000 din.

Autori preostalih 7 (sedam) radova dobice po 5.000 din.

Sve nov?ane nagrade bice uru?ene 10.07.2013, a spisak nagra?enih autora javno ?e biti objavljen 28.06.2013. na zvani?nom sajtu udruženja Serbios Unidoswww.serbiosunidos.com/sr.

I to nije sve!

Deset nagra?enih radova od strane žirija bi?e objavljeno na sajtu udruženja Serbios Unidos na kojem ?lanovi mogu da glasaju za, po njihovom mišljenju, najbolji rad putem ankete koja ?e biti postavljena na fejsbuk stranici udruženja  Serbios Unidos (https://www.facebook.com/SerbiosUnidos). Ovako izabrani najbolji rad osvoji?e posebnu nov?anu nagradu u iznosu od 10.000 din. U slucaju da za najbolji pisani rad putem anketiranja ?lanova udruženja bude izabran isti rad kojem je i žiri dodelio prvo mesto, nov?ana nagrada ?e biti dodeljena drugoplasiranom radu (dakle, u slu?aju da se poklopi odabir najkvalitetnijeg pisanog rada od strane žirija s jedne i anketiranih ?lanova udruženja s druge strane, tada bi tzv. apsolutni pobednik konkursa dobio samo prvu nov?anu nagradu dodeljenu od strane žirija).

Udruženje Serbios Unidos svim u?esnicima našeg konkursa Brazil u 365 re?i želi sre?an rad i lako pero. Unapred se zahvaljujemo svima koji uzmu uceš?e na našem konkursu.

Štampanu verziju konkursa možete na?i ovde – Brazil u 365 reci

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *